Вознесенська районна рада
Миколаївська область
Малий Герб України
gov.ua Місцеве самоврядування України
  Пошук

Положення про позаштатного радника голови Вознесенської районної ради

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови

Вознесенської районної ради

16 травня 2022 року № 19-р      

 

ПОЛОЖЕННЯ

про позаштатного радника голови Вознесенської районної ради Миколаївської області на громадських засадах

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 

1. Положення про позаштатного радника голови Вознесенської районної ради Миколаївської області на громадських засадах (далі – Положення) встановлює правовий статус та визначає повноваження, компетенцію і умови діяльності позаштатних радників голови районної ради на громадських засадах.

2. Повноваження позаштатного радника голови Вознесенської районної ради на громадських засадах (далі – Радник) надаються на строк повноважень голови районної ради та припиняються розпорядженням голови Вознесенської районної ради.

Повноваження Радника можуть бути припинені достроково за його власним бажанням або за рішенням голови районної ради. Дострокове припинення повноважень Радника здійснюється розпорядженням голови районної ради.

3. У своїй діяльності Радник керується Конституцією України, законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами, що регламентують діяльність органів місцевого самоврядування в Україні, нормативно-правовими актами районної ради, розпорядженнями голови районної ради, а також цим Положенням.

4. Діяльність Радника ґрунтується на принципах законності, гласності, відкритості та прозорості, професіоналізму, пріоритетності прав і законних інтересів громадян.

5. Радник підпорядковується безпосередньо голові Вознесенської районної ради. За погодженням з головою районної ради, Радник, у межах його компетенції, може взаємодіяти із заступником голови районної ради, з працівниками виконавчого апарату районної ради, депутатами  та  іншими посадовими особами місцевого самоврядування Вознесенського району, підприємствами, установами та організаціями будь-якої форми власності та управління.

6. Радник не є посадовою, службовою особою місцевого самоврядування, не входить в структуру виконавчого апарату Вознесенської районної  ради. На Радника не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування». Радник здійснює свою діяльність виключно на громадських засадах, безоплатно виконує покладені на нього функції.

7. Персональний добір Радників, організація їх роботи та розподіл обов’язків здійснюється особисто головою Вознесенської районної ради. Гранична чисельність Радників не обмежується і визначається головою районної ради на підставі виробничої необхідності (потреби).

8. Повноваження Радника можуть бути надані діючим депутатам  Вознесенської районної ради, провідним фахівцям у галузях економіки, бюджету та фінансів, соціальної та гуманітарної сфер, права, культури, представникам громадських об’єднань, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності, громадським діячам, іншим повнолітнім громадянам України.

9. Претендент на набуття повноважень Радника подає заяву на ім’я голови Вознесенської районної ради, копію паспорта та документа про повну вищу освіту, фотокартку розміром 3х4. При наявності на заяві позитивної резолюції голови районної ради, організаційним відділом Вознесенської районної ради готується проєкт розпорядження голови районної ради про надання особі повноважень позаштатного радника голови Вознесенської районної ради на громадських засадах.

10. Повноваження Радника починаються в день підписання і видання розпорядження головою Вознесенської районної ради про надання особі повноважень позаштатного радника голови Вознесенської районної ради на громадських засадах, а закінчуються після видання відповідного розпорядження головою районної ради про припинення повноважень Радника. Розроблення проєкту відповідного розпорядження голови районної ради забезпечується організаційним відділом Вознесенської районної ради.

11. На підставі розпорядження голови Вознесенської районної ради про надання особі повноважень Радника, організаційним відділом районної ради Раднику видається службове посвідчення. З дати підписання та видання розпорядження голови Вознесенської районної ради про припинення повноважень Радника його посвідчення вважається недійсним і в 3-денний строк підлягає поверненню Радником до організаційного відділу Вознесенської районної ради. Радник зобов’язаний суворо дотримуватися порядку зберігання та використання службового посвідчення.

12. Організаційне, інформаційне забезпечення діяльності радників голови Вознесенської районної ради здійснюється відповідними структурними підрозділами  Вознесенської районної ради за галузевими ознаками.

13. Після призначення Радником призначена особа повинна бути ознайомлена з цим Положенням.

 

II. ПОВНОВАЖЕННЯ ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ РАДНИКА

14.  Відповідно до покладених завдань Радник на громадських засадах:

- реалізовує доручений напрямок роботи, який стосується виконання функцій за власним функціональним та професійним призначенням, а за результатами напрацювань надає інформацію, документи, власні міркування та пропозиції голові Вознесенської районної ради;

- вносить у встановленому поряду голові районної ради та визначеним з його боку особам щодо пріоритетних напрямків розвитку Вознесенського району у відповідній сфері та шляхів їх реалізації;

- здійснює моніторинг, аналіз та систематизацію економічних, правових, фінансових, соціальних, антикорупційних, інвестиційних та інших суспільних аспектів, процесів, які відбуваються у громадах району і за його межами та першочергово стосуються сфери муніципального управління і господарства, а за результатами проведеної роботи готує та подає в установленому порядку пропозиції щодо виправлення негативних чинників та оптимізації діяльності суб’єктів, що перебувають в управлінні (власності, концесії, користуванні тощо);

- готує аналітичні, інформаційні довідкові матеріали для голови Вознесенської районної ради, та за його дорученням – підприємствам, установам чи організаціям будь-якої форми власності та управління;

- виконує доручення голови Вознесенської районної ради.

15. Радник на громадських засадах залучається в установленому порядку до:

- проведення перевірок, експертиз, пропозицій, надання консультацій з питань політичного, соціально-економічного, правового та іншого характеру, стратегічного розвитку Вознесенського району;

- дорадчої участі від імені органу місцевого самоврядування у співробітництві та спільних проєктах з територіальними громадами, державою, закордонними та міжнародними організаціями;

- підготовки проєктів, концепцій, програм, рішень та розпоряджень, розроблення та впровадження умов та типових форм (шаблонів) документів для місцевих структур, підготовки для внесення їх на розгляд сесії Вознесенської районної ради,  комісій Вознесенської районної ради або будь-якого виду громадських ініціативних груп;

- опрацювання пропозицій щодо вдосконалення механізмів взаємодії органів місцевого самоврядування з центральними та місцевими органами виконавчої влади, обласної та районної державних адміністрацій, політичними партіями, громадськими організаціями, профспілками тощо;

- підготовки матеріалів та надання консультативної допомоги голові Вознесенської районної ради для прес-конференцій, виступів, зустрічей, інтерв’ю та поїздок;

- підготовки пропозицій щодо проведення заходів за участю голови Вознесенської районної ради, а також до організації їх проведення (у разі необхідності);

- організації та проведення семінарів, конференцій, круглих столів тощо;

- проведення консультацій з актуальних питань місцевого самоврядування за відповідними напрямками роботи.

16. Радник на громадських засадах має право:

- отримувати в установленому порядку від посадових осіб державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій будь-якої форми власності та управління, наукових установ необхідну інформацію, документи і матеріали;

- отримувати в установленому порядку від посадових осіб структурних підрозділів та інших виконавчих органів територіальних громад Вознесенського району, комунальних підприємств, бюджетних установ, організацій документи, матеріали та іншу інформацію за окремим дорученням голови Вознесенської районної ради;

- взаємодіяти з посадовими особами з напрямку діяльності Радника;

- ініціювати підготовку проєктів актів Вознесенської районної ради, надавати голові районної ради усні та письмові пропозиції за напрямками діяльності Радника;

- ініціювати створення в установленому порядку робочих груп з метою підготовки заходів, спрямованих на розв’язання проблем розвитку  Вознесенського району;

- вносити в установленому порядку пропозиції щодо залучення фахівців до виконання окремих робіт і завдань, участі у вивченні окремих проблем, у тому числі на договірній основі;

- брати участь у засіданнях депутатських комісій Вознесенської районної ради, нарадах, прес-конференціях, круглих столах та інших заходах;

- безперешкодно відвідувати комунальні підприємства, бюджетні установи, організації Вознесенського району;

- користуватися приміщеннями, зв’язком, оргтехнікою Вознесенської районної ради;

- брати участь у роботі інших консультативно-дорадчих органів, створених Вознесенською районною радою або головою районної ради;

- вносити голові Вознесенської районної ради пропозиції з питань прийняття управлінських рішень, вдосконалення та підвищення ефективності роботи з відповідного напрямку роботи  Вознесенської районної ради.

17. Відповідно до покладених завдань Радник:

- здійснює аналіз відповідних нормативно-правових актів, у тому числі проєктів актів Вознесенської районної ради та подає голові районної ради відповідні висновки та пропозиції;

- сприяє голові Вознесенської районної ради в ефективному здійсненні його повноважень;

- виконує завдання з аналітичного, інформаційного та іншого забезпечення діяльності районної ради, підготовки голові районної ради інформаційно-аналітичних матеріалів щодо діяльності підприємств, що належать до комунальної форми власності Вознесенської районної ради, інших установ та організацій району.

18. Радник зобов’язаний:

- відповідально ставитися до виконання покладених на нього завдань і повноважень, визначених безпосередньо головою Вознесенської районної ради та цим Положенням;

 - своєчасно і сумлінно виконувати доручення голови Вознесенської районної ради;

- дотримуватися високої культури спілкування, шанобливо ставитися до посадових осіб місцевого самоврядування, органів державної влади, громадян;

- не допускати дій і вчинків, які можуть негативно вплинути або нанести шкоду авторитету голові Вознесенської районної ради та працівників апарату Вознесенської районної ради;

- не допускати розголошення інформації, що стала йому відома у зв’язку з виконанням визначених завдань.

 

IІІ. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Радник повинен бути професіоналом у певній сфері діяльності, знати Конституцію України, Закони України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інші закони, постанови Верховної Ради України, укази і розпорядження Президента України, постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти; практику застосування законодавства з питань, що належать до компетенції районної ради; основи економіки та права, форми і методи роботи із засобами масової інформації; основи діловодства у Вознесенській районній раді; правила внутрішнього трудового розпорядку; правила ділового етикету; правила охорони праці та протипожежної безпеки; державну мову.

 

ІV. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ

Радник несе відповідальність у порядку та у спосіб, що визначені чинним законодавством за невиконання або неналежне виконання повноважень та основних завдань, визначених цим Положенням, за недостовірність відомостей, статистичної звітності та інформації з питань, що належать до компетенції Радника, даних, що подаються ним голові Вознесенської районної ради, а також за розголошення інформації, що стала йому відома у зв'язку з виконанням завдань.

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Авторизація

УВАГА!

Шановні користувачі нашого сайту. В процесі авторизації будуть використані і опубліковані Ваші:

Прізвище, ім'я та по батькові, а також регіон прописки.

Решта персональних даних не будуть зберігатися і не можуть бути використані без Вашого відома.